60 barn venter på hjem

Flere barn kommer i fosterhjem, men fortsatt er det mange på venteliste.

Monica Brunner, leder for barnevernet i Kristisand og alarmtelfonen for barn og unge. Foto: Kristin Ellefsen.

– 60 barn venter på fosterhjem. Hvor er de mens de venter?
– De fleste barn er i beredskapshjem mens de venter på fosterhjem, opplyser Monica Brunner, leder for barnevernet i Kristiansand kommune.

Et beredskapshjem er et fosterhjem som kan ta imot barn på kort varsel. Hjemmet fungerer som en midlertidig løsning for barnet til man finner et «ordentlig» fosterhjem eller plass på institusjon.

– Hvordan fortoner hverdagen seg for et barn som er i beredskapshjem?
– Det vil nok være forskjellig fra barn til barn. For de fleste vil det være viktig å gjøre det man normalt pleier å gjøre, som å gå på skole og i barnehage. Hvis mulig er det best om færrest mulig må skifte skole eller barnehage, sier hun.
– Trygghet, omsorg, ivaretagelse og en så forutsigbar hverdag som mulig er viktig for barn som flyttes ut fra hjemmet sitt, framholder Brunner.

I 2013 var det en rekordstor økning av barn i fosterhjem i Agder. I fjor ble 144 barn omplassert og fortsatt står 60 i kø. Ifølge NRK Sørlandet er tallet på barn som er blitt omplassert dobbelt så mange som for ti år siden, og en økning på 25 prosent siden 2012. Da ble 92 barn omplassert.


– Det var 114 plasseringer i fosterhjem i fjor, hva skyldes økningen?
– Det kommer flere meldinger til barnevernet – i 2012 var det om lag 820 og i 2013 var det  nærmere 900 meldinger. Da jeg begynte som leder for mottaket og barnevernvakta i 2005 tror jeg vi hadde 375 meldinger. De aller fleste som jobber med barn og unge har fått økt kunnskap om hvor skadelig det er at barn lever i omsorgssvikt, enten det skyldes vold, rus, psykiske lidelser hos foreldre e.l. Det betyr at vi får flere meldinger.

Barnevernet i Agder

Barnevernet har fire avdelinger:
  1. Mottak og barnevernvakt. Barnevernvakta drifter også alarmtelefonen.
  2. Barne/familieavdeling.
  3. Ungdomsavdeling
  4. Fosterhjemsavdeling.
Tjenesten ledes av barnevernleder. Det er tilsammen ca 90 ansatte som jobber i Barnevernstjenesten i Agder. Bufetat står for Barne, Ungdoms- og familieetaten og er et statlig organ underlagt Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.


– Onsdag kunne man lese på NRK Sørlandet at det er en økning i saker hvor det er snakk om vold eller seksuelle overgrep overfor barn. Hva skyldes denne utviklingen?
– Jeg tror at økningen i stor grad skyldes at skole og helsearbeidere er blitt flinkere til å avdekke at barn og unge lever under slike forhold.

– Hvordan fungerer samarbeidet med Bufetat?
– Noen ganger bra og andre ganger er det større utfordringer. Noe av det som er utfordrende er at kommunene ønsker tiltak som det statlige barnevernet ikke kan tilby.  Videre at det kommunale barnevernet ønsker flere differensierte tiltak enn det statlige barnevernet gir tilbud om, sier Brunner.

– Driver barnevernet med forebyggende arbeid?
– Ja, vi driver forebyggende informasjonsarbeid rettet mot barn og unge. Vi prøver å henvise familier og ungdom til rett innstans dersom det ikke er barnevernet som er riktig hjelpeinstans.
Barnevernet i Kristiansand har stor satsing på de aller minst – spe- og småbarnsavdelingen er en sterkt prioritert avdeling – nettopp med tanke på å jobbe med tidlig innsats og forebyggende hjelpetiltak, fastslår Monica Brunner.