Vellykket prøveordning

Fengselsleder ved Kristiansand fengsel er svært fornøyd med prøveordningen med elektronisk kontroll som soningstilbud som ble innført for en måned siden.

bruk4
LANGSIKTIG STRAFFEREAKSJON: Frank Johansen mener regjeringens satsing på elektronisk kontroll øker muligheten for et vanlig liv etter soning. Foto: Kristina Stensholt

-Så langt har det vært relativt lav sviktprosent i Vest-Agder, fordi det er veldig strenge regler rundt elektronisk kontroll. Det viktigste er at vi har så mange tilbud at behovet til den enkelte tilpasses, forteller fengselsleder ved Kristiansand fengsel Frank Johansen (48).
For å håndtere økt bruk av varetekt og økt antall domfelte ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2012 bevilget seks millioner kroner til å innføre straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Agderfylkene og Akershus. Prøveordningen ble iverksatt i Vest-Agder 3. oktober i år.

ALTERNATIV STRAFFEGJENNOMFØRING: Domfelte soner i eget hjem med kontroll av en elektronisk sender festet til benet eller hånden. Foto: Kristina Stensholt
ALTERNATIV STRAFFEGJENNOMFØRING: Domfelte soner i eget hjem med kontroll av en elektronisk sender festet til benet eller hånden. Foto: Kristina Stensholt

Mange søkere

bruk2
LOVENDE PROSJEKT: Geir Jensen (44) og kollega Pål Vestavik (44) er begge positive til innføringen av elektronisk kontroll i Vest-Agder. Foto: Kristina Stensholt

Kriminalomsorgen i Vest-Agder har 20 plasser til sammen, og for leder i Agder friomsorgskontor, Geir Jensen, ser dette lovende ut med tanke på antall søknader. Omtrent halvparten av plassene for elektronisk kontroll er tatt i bruk. Friomsorgskontoret har mottatt mange søknader til ordningen. Prøveordningen finnes også i ni andre fylker, og den samlede kapasiteten til soningsformen er 215 plasser.

-Vi håper straffegjennomføring med elektronisk kontroll gir en lavere tilbakefallsrisiko enn straffer med høyere soning. Det skal både være straff og rehabilitering, stadfester Jensen.

Prøveordningen med elektronisk kontroll ble iverksatt i Agder fordi prosjektet har vist seg vellykket i andre norske fylker. Straffegjennomføringen innebærer at den domfelte soner i eget hjem med kontroll av en elektronisk sender festet til benet eller hånden. I tillegg til elektroniske hjelpemidler, vil kriminalomsorgen i Vest-Agder kontrollere gjennomføringen gjennom avtalte og uanmeldte hjemmebesøk, ruskontroller, arbeidsplasskontroller og pålagte oppmøter hos kriminalomsorgen. Koordinator i Agder friomsorg Pål Vestavik (44) mener det er viktig å ha et påvirkningsprogram som er rettet mot den type kriminalitet som er begått.

-Ulike tiltak mot rus, vold og sinnemestring gjennomføres i Vest-agder. Iverksettelsene gjør at innholdet i straffen blir hensiktsmessig for den som soner, sier Vestavik.

Bedre rehabilitering

Fengselsleder Johansen er også glad for at prøveordningen har blitt innført i Agder. Han tror statsbudsjettets bevilgning til Agder-fylkene kan bringe ned tilbakefall til kriminalitet ytterligere.

FAKTA:

  • Regjeringen vil at innsatte kan overføres til soning med elektronisk kontroll utenfor fengsel når de har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse, eller når domfelte skal fullbyrde dom opptil fire måneder.
  • domfelte ikke kan ha begått kriminalitet i eget hjem, alvorlig vold eller sedelighetskriminalitet.
  • Regjeringen ønsker at flere skal sone utenfor fengsel, gjennom samfunnsstraff, program for ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll og med elektronisk kontroll.
  • Grunnen til dette er for å unngå de uheldige sidene som fengselsstraff kan ha, samtidig som det oppleves som straff.
  • Sammenlignet med fengselsstraff gir samfunnsstraff lavere risiko for videre kriminalitet.

-Jeg tror at dersom kriminalomsorgen får nok ressurser til prøveprosjektet, skal de kunne gjøre en veldig god jobb med dem som soner straff. Det å behandle dem som bryter loven med respekt på en human og god måte er kanskje det aller viktigste i kriminalomsorgen. Alle skal ut og tilbake i samfunnet, avslutter han.