Ambisiøs grunder har fått tildelt penger

Ranveig Stalsberg har ambisjoner om kompetansesenter innenfor design. Nå har hun også Sørlandets kompetansefond i ryggen.

– Målet er å opprette et senter som sprer kompetanse innen brukerdrevet innovasjon, noe som i neste omgang skal gi bedre oppstartsprosesser og skaffe bedre inntjening, øke effektiviteten, og gjøre folk mer fornøyde, forteller Ranveig Stalsberg(38).

Den 21. januar innvilget Sørlandets kompetansefond søknader til institusjoner og initiativtakere. Blant dem som fikk tildelt midler er «senter for brukerdrevet innovasjon»,  hvor  Stalsberg er initiativtaker og prosjektleder. Pengene skal gå til et forprosjekt som skal undersøke mulighetene for å opprette et senter som kan tilby veiledning, kurs og deling av kompetanse innenfor «strategisk bruk av design.» Håpet er at metoder innenfor strategisk bruk av design skal komme ulike fagområdet til gode. Stalsberg tror metodene kan gjøre mye for næringslivet og gjøre bedrifter og institusjoner mer konkuransedyktige.

 – Det gir jo meg en sjanse til å se på mulighetene for en slik planlagt organisasjon. Jeg er veldig glad for det.

Strategisk bruk av design er godt kjent i Oslo-regionen og til dels i Trøndelag og på Vestlandet,  men på Sørlandet ser mandalitten et behov. Hun mottok 10 0000 kr til sitt forprosjekt.

Øke effektiviteten

Målet med prosjektet er å opprette et senter som sprer kompetanse innen brukerdrevet innovasjon, noe som i neste omgang skal gi bedre innovasjonsprosesser og skaffe bedre inntjening, øke effektiviteten, og gjøre folk mer fornøyde, forteller Stalsberg.

Forprosjektet skal undersøke hvilken modell man kan bruke, både økonomisk og strukturelt.

Stalsberg ser for seg en sentermodell, med muligheten for utdanning, kursing og konsultasjon. Basen for det potensielle senteret blir i Mandal, men virkeområdet vil være begge Agderfylkene.

Håpet er at det vil komme hele Agderområdet til gode.

Stalsberg har bred erfaring. Hun er utdannet sivilingeniør, og har jobbet innenfor industriell design, produktutvikling, salg og marketing. Hun er spent på forprosjektet og satser på å få det ferdigstilt i løpet av året.

Brukerdrevet innovasjon handler om å ta utgangspunkt i brukerne av det man utvikler – det være seg tjenester, produkter eller prosesser – og man benytter en systematisk metodikk som leder innovasjonsprosesser frem mot høyere suksessrate.

– Det handler om å oppnå gode resultater innenfor innovasjon.

EU og staten i ryggen 

EU har lenge understreket viktigheten av brukerdrevet innovasjon. I EU Manifesto for Creativity and Innovation – European Year 2009 står det følgende:

«In order to progress, Europe needs increased investment – both private and public – in (design) knowledge.»

Også Staten satser tungt på design i årene fremover, (dette kan være en av grunnene til at kompetansefondet valgte å innvilge penger til prosjektet.) Strategisk bruk av design er blant annet trukket frem spesielt i Innovasjonsmeldingen (stortingsmelding 7 2008-2009) som en av de viktigste innovasjonsdriverne fremover.

«Økt verdiskaping skjer først og fremst gjennom fornyelse – når mennesker bruker kunnskap på nye måter, utvikler nye produkter og løsninger, jobber smartere og finner nye bruksområder.»