Vil styrke innvandrernes deltakelse i sosiale nettverk

Nå kan det søkes om midler til driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, og til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Formålet er å bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Tilskuddsordningen er delt inn i to ordninger; driftstillskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Søknadsfristen er 10.mars.

– Målet for denne tilskuddsordningen er å skape gode og inkluderende møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupperinger i Kristiansand. Det gjelder for alle, både barn, unge og eldre. Vi fordeler totalt 350 000 kroner for IMDi.

IMDi står for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Tilskudd til frivillig virksomhet får en stor andel av potten fra IMDi.

– Vi ønsker derfor flere søknader til gode integreringsprosjekter fra det flerkulturelle miljøet i frivillig sektor, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Foto: shutterstock

 

Formålet til førstnevnte ordning, lokale innvandrerorganisasjoner, er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Det er et krav om at organisasjonen må ha eksistert i minimum 2 år for å kunne motta tilskudd. Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Formålet til den andre ordningen er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn og skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

– Er ordningen ny i år?

– Det er IMDi sin ordning. Ordningen var tidligere for alle 19 fylkeskommunene, men ble i 2016 overført til de 20 kommunene med flest innvandrere. Kristiansand kommune administrerer nå ordningen på vegne av IMDi for Kristiansand.
Vi svært glade for å ha fått ordningen da den støtter det viktige frivillige arbeidet som er i Kristiansand og utfyller våre andre ordninger på en svært god måte. Formålet for ordningen er viktig for kommunen, uttaler Skauge.

Hvem kan søke?

– Det er kun organisasjoner som kan søke og de må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, sier Skauge.

Viktig informasjon til søkere finnes på Kristiansand kommune sine sider.