Ca. 370 nordmenn rammes av lungekreft på grunn av forhøyde radonnivåer hvert år. Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass.

Av Katrine Alexandra Leirmo Heiberg og Amalie Grana Eriksen

Rundt 450 000 innbyggere i Norge bor i hus med for høye verdier av radongass. radon er den nest viktigste risikofaktor for lungekreft etter røyking. Statens Strålevern anbefaler at radonnivåene ligger på under 100 bequerel, maksgrensen er 200 bequerel. Har man verdier over 100 bequerel skal tiltak iverksettes.

Skjermdump: Statens Strålevern og Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt oversiktskart viser Radonfaren i hele Norge. Kartet viser at ca. 9000 bolighus i Kristiansand har høye verdier av Radongass.

Fra og med 1. januar 2014 kom det en lov som tilsier at alle utleiere er pliktig til å oppgi radonverdier i boligen til leietakere. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige og private, inkludert leiligheter tilknyttet egen bolig. Leier du ut hytte eller fritidsbolig, faller du ikke under dette lovverket.

Står ikke noe om radon i leiekontrakten

Undersøkelsen viste at flere av studentene hadde kjennskap til hva Radon er, men ingen av studentene hadde fått opplysninger angående Radonnivåer i sin leiekontrakt. Illustrasjonsfoto: Amalie Grana Eriksen

– Jeg var jo ikke bekymret, men nå som jeg har fått vite hvor skadelig det kan være, har jeg vurdert å flytte, forteller Thomas Bøe.

Thomas Bøe er student ved mediehøgskolen Gimlekollen, der det er blitt påvist høy konsentrasjon av den giftige gassen Radon. Bøe bor i Borghilds vei på Gimlekollen, tidligere hadde han ikke kjennskap til radon, men etter at han fikk opplysninger om hvor helseskadelig radongass kan være, ble han urolig.

Daniel Sørensen i GMS Eiendom har satt i gang Radonmålinger på Gimlekollen.
Foto: Katrine A.L. Heiberg

– Visste ikke at det var et krav
Ottar Helland studentboligansvarlig ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, forteller at han ikke var klar over Statens Stråleverns forskrifter om at radonnivåer må være inkludert i leiekontrakten.

– Per i dag har vi ikke noe om radon i leiekontrakten, jeg visste faktisk ikke at dette var et krav. Visst det viser seg å være et krav, må vi jo få dette inn i kontrakten på et vis, sier Helland.

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen leier lokalene av GMS Eiendom. Våren 2017 satte GMS Eiendom i gang radonmålinger for første gang. Første måling fra perioden april-mai 2017 viste at radonnivået i skolebygget lå på ca. 450 bequerel, noe som er 350 bequerel over tiltaksgrensen.

– Konklusjonen så langt er at radonverdiene er for høye etter Statens Stråleverns regelverk, nye målinger er igangsatt. Vi plikter til å gjennomføre tiltak hvis det viser seg at radonnivåene fortsatt er for høye ved resultatene av neste måling, sier Daniel Sørensen i GMS Eiendom.

Blir bekymret: Ruben Duvold bor i studenthyblene på NLA Mediehøgskolen og liker ikke at han oppholder seg i rom med høye radonverdier. Foto: Katrine Alexandra Leirmo Heiberg

Ruben Duvold leier en av Mediehøgskolens studentboliger. Han var ikke klar over at radonnivåene i skolebygget var over maksgrensen på 200 bequerel.

– Egentlig har jeg aldri bekymret meg over radon, men jeg blir jo engstelig når jeg får slike opplysninger, samtidig tror jeg det hadde vært enda bedre opplyst hvis det hadde vært veldig helseskadelig, sier Duvold.

Ikke et fokus blant Eiendomsmeglere

Tormod Roth Eiendomsmegler1. Foto: Privat

Eiendomsmeglere i Kristiansand forteller at de ikke har fokus på radon ved salg av bolig.

– Per i dag er det ikke krav om at radonnivåer skal være med i prospektet, så det har vi valgt å ikke ta med, forteller Tormod Roth i Eiendomsmegler 1.

Bård Olsen, Statens Strålevern.
Foto: Privat

Bård Olsen i Statens Strålevern forklarer at hvis radonnivået i boligen er kjent, plikter selger å opplyse kjøper om det ved et eventuelt salg. Dette gjelder også ved salg av fritidsbolig og hytter. Flere eiendomsfirmaer i Kristiansand sier at de ikke har opplysninger om radonverdier i sine kjøpskontrakter, men at de selvsagt vil ta med dette hvis det blir en lovendring.

Grunnen til at det ikke er lovpålagt å opplyse om radon ved salg av bolig er fordi målingene må gjøres over flere måneder i vinterhalvåret, og det kan være vanskelig for boligselgere som må selge boligen på kort tid.

Bård Olsen, Statens Strålevern

– Det er slapt og ansvarsfraskrivende at eiendomsmeglere unngår å ta med Radonmålinger i prospektet.

Espen Solum, Distriktsleder Vest-Agder, Huseiernes Landsforbund.

Huseiernes Landsforbund mener at man må ta radon på alvor, og oppfordrer sine medlemmer til å måle radon. I fem år har de delt ut gratis radonmålere til sine medlemmer. På sine hjemmesider har de en liste med 10 tips og triks du må huske på før du leier ut bolig. Per i dag inneholder ikke denne listen et punkt om radon. Sørnett gjorde Huseiernes Landsforbund oppmerksom på dette, og de ønsker nå å inkludere mer informasjon om radon på sine nettsider. Se listen her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/leie-ut-bolig/for-man-leier-ut/10-gode-rad-til-utleie/

Har du ikke målt radonivået i boligen din enda? Da bør du gjøre det nå.
Foto: Wikimedia
Espen Solum i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Privat.

– Høye radonverdier er ikke akutt, men det utgjør en helserisiko over tid, og kan øke risiko for lungekreft. Det er umulig å vite hvor det er forhøyede radonnivåer, og det kan være store forskjeller fra gate til gate og bolig til bolig. Så når Statens strålevern anbefaler boligeiere å måle radon, så bør man ta det til etterretning, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Espen Solum, Distriktsleder i Vest-Agder i Huseiernes Landsforbund, mener at eiendomsmeglerne fraskriver seg ansvar for potensielle helseskader boligkjøpere kan pådra seg, når de unnlater opplysninger om Radon i prospektet.

 

-Radon er ikke et kommunehelseproblem

Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand mener at radon ikke er så farlig som forskning skal ha det til.

– Medisinsk sett er det feil å bruke tid og krefter på å bekymre seg for radon, uttaler han.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr kaller seg selv en opprører i radon-miljøet
Foto: Lars Andreas Kvisle

I 2015 utalte kommuneoverlegen til NRK at alle burde måle Radonnivået i eget hjem. Nå har han snudd i sin uttalelse, og mener at Radon ikke er et kommunehelseproblem.

Kommuneoverlegen har ikke målt radonnivået i eget hjem, og har heller ingen planer om å gjøre det.

– Jeg har ingen utleiedel og ikke røyker jeg, derfor er jeg i praksis ikke i faresonen for å få lungekreft, eller andre radon-relaterte helseplager, så jeg velger å ikke måle radon i boligen min, sier Haarr.

Kristiansand kommunen er kommunen med tredje flest bolighus i områder med høy og særlig høy aktsomhet i hele Norge. Opplysninger fra Statens Strålevern viser at 43 prosent av det tettbygde arealet i kommunen, altså ca 8950 boliger ligger i områder med for høye nivåer av Radon.

– Du kan kalle meg en opprører i Radon-miljøet!
Dagfinn Haarr

Radon kan øke risikoen for ondartet, dødelig hudkreft

Sveitsiske forskere ved instituttet for tropisk og offentlig helse, TPH, mener det ikke lenger bør være tvil om at Radon øker risikoen for ondartet hudkreft. Både Sveits og Norge er blant landene som har høyest tilfeller av hudkreft per innbygger i hele verden.

Professor i miljøepidemiologi ved det sveitsiske helseinstituttet THP, Martin Röösli.
Foto: Swiss TPH

Radon er farligst for de yngste

Professor i miljøepidemiologi ved det sveitsiske helseinstituttet THP, Martin Röösli, uttaler i en pressemelding at når radongassene brytes ned ødelegges lungevevet og huden blir irritert, noe som kan føre til både lungekreft og ondartet hudkreft.

Studiene viser at den relative risikoen for hudkreft øker med 50% for hver 100 bequerel per kvadratmeter for personer på 30 år eller yngre. For personer på 60 år eller høyere er risikoen ca 16%.

– Desto yngre en person er, desto mer øker risikoen for hudkreft forårsaket av radon, forklarer Röösli.

Forebeyggende tiltak

I følge Kreftforeningen er risikoen for å få lungekreft som følge av radon er rundt 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt. Lungekreft er en kreftform med høy dødelighet. For den enkelte vil det å slutte å røyke være det viktigste man kan gjøre for å minske risikoen for lungekreft. En reduksjon av radon i boligen er også et viktig tiltak for å redusere risikoen.

Færre måler radon, tror de bor i et sikkert område

– Vi skulle ønske flere målte radon. Vår nyeste undersøkelse viser at færre måler radon i dag enn for bare få år siden. Nesten halvparten opplyser om at de ikke måler fordi de tror de bor i et området hvor radon ikke er et problem, sier Bård Olsen i Statens Strålevern.

Eksempel på hvordan radongass kan sive inn i boligen. Illustrasjonsfoto: Fredrikstad kommune.

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av radongass. Dette skyldes berggrunnen og det kalde nordiske klimaet. I følge Kreftforeningen dør ca. 370 mennesker hvert år som følge av radon-relaterte helseproblemer.

– Kommunen burde informere bedre                

Bård Olsen i Statens Strålevern syns kommunene har for lite fokus på informasjon rundt radonfare.

– Kommunene i Norge har en jobb å gjøre når det gjelder informasjonsarbeidet rundt radon. Mange tror de bor i et område uten radon, men det stemmer ikke nødvendigvis. Selv om naboen har godkjente målinger, kan det være for høye verdier hos deg. Alle bør måle radonnivået i egen bolig, sier Olsen.

Eksempel på måleustyr for måling av radongass.
Foto: RadonLab

Radon

 • Hva er radon? Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
 • Hvorfor finnes radon i hus? Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur , igjennom drikkevannet eller i dusjen. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.
 • Bor jeg i et radonhus? Hvis du lurer på om huset ditt inneholder radon må du måle. Radonmålinger bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en måling gir et gjennomsnittlig radonnivå.
 • Hvordan påvirker radon min helse? Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.
 • Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i Norge? Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil da den radonholdige jordluften kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.
Slik måler du
 • Mål over minst to måneder.
 • Både elektronisk måling og sporfilm fungerer. Fremgangsmåten er den samme.
 • Legg ut målere flere steder, minst to.
 • Les av resultatet eller send inn sporfilm for analyse.
 • Tiltaksgrensen er nådd dersom radonnivået i årsmiddelverdi overstiger 100 Bq/m3
 • Hvis du har leieboer må tiltak settes i gang før 2014 i utleieboligen.
Tiltak
 • Kontakt en profesjonell radonrådgiver.
 • Radonrådgiveren bør kunne måle korrekt, finne kilden til problemet, prosjektere tiltak og sørge for at du har tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre bygningsmessige tiltak.
 • Finn kilden til radonproblemet. Det finnes i hovedsak tre grunner til radon i inneluft: Byggegrunn, husholdningsvann fra borebrønn og bygningsmaterialer og fyllmasser.
 • Hvis byggegrunn er årsak kan man ventilere grunnen, tette mot grunnen eller sette inn ventilasjon.
 • Radon i husholdningsvann kan reduseres ved lufting, filtrering eller lagring.
 • Hvis bygningsmaterialer eller fyllmasser er problemet, så vil ventilasjon og tetting kunne redusere radonnivået.
Følg opp: Når tiltak for å redusere radon- nivået er gjennomført, skal du alltid måle på nytt. Bare da vet du om tiltakene har hatt ønsket effekt. Kontroller regelmessig at radontiltaket fungerer, og mål cirka hvert femte år for å sikre vedlikehold. Kilde: Statens Strålevern, Wikipedia, RadonLab