Undersøkende journalistikk: De frivilliges kamp mot byråkratiet

  I et helt tiår har en del av lokalsamfunnet i Randesund mobilisert en lang og tung kamp mot kommunen. Så tidlig som i 2009 ble det i reguleringsplanen fra kommunen vedtatt å bygge 122 småbåtplasser ved Knarrevik i Korsvikfjorden. Denne utbyggingen innebar fylling av cirka 58.000 kubikk med sprengt stein i og rundt sjøen ved Knarrevik.

  Representanter fra Randesund Bydelsråd, Korsvikfjorden Velforening og andre motstandere av utfyllingen. Fra Venstre: Anne Elisabeth Stie, Trond Jarle Repvik, Anne-Kristin Krzyzowski og Karl Gabrielsen. (FOTO: Adrian L. Pizarro)

  Noen av innbyggerne i Randesund-området, med Randesund Bydelsråd og Korsvikfjorden velforening i spissen, har det siste tiåret jobbet mot kommunen og vedtaket om de 122 småbåtplassene. Deres hovedfokus har vært å sikre miljøet i fjorden.

  – Vi har siden 2017 tatt bilder av områdene både over og under vann kontinuerlig. Det er store forandringer i sjølivet etter at fyllingen har startet, sier Trond Jarle Repvik, dykker i Søgne dykkerklubb, og fortsetter:

  – Det har lagt seg et lag med slam på bunnen og vi ser store forskjeller i strømningen i fjorden. I tillegg er og dyre- og plantelivet kraftig svekket.

  Ødelagt ålegresseng like utenfor der anleggsarbeidene pågår. (FOTO: Repvik, Søgne dykkerklubb)

  God nok utredning?

  Leder i Randesund Bydelsråd, Anne-Kristin Krzyzowski, har de siste fire årene jobbet mot både kommunen og fylkesmannen for å få svar på hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket om småbåthavnen. I frustrasjon har Bydelsrådet, i samarbeid med Naturvernforbundet, engasjert en marinbiolog for å gjøre en konsekvensutredning av utfyllingen. Dette har ført til resultater de mener er skremmende for det biologiske dyrelivet i fjorden.

  – Vi har fått en marinbiolog til å kartlegge fjorden, ettersom det eneste som ligger til grunn for vedtaket i kommuneplanen for 2018 er en sedimentkartlegging fra 2010. Det ser ikke ut til at noen har gjort en ordentlig kartleggelse av det mangfoldet som er i fjorden, men kun har sett på området utenfor Knarrevik der småbåthavnen bygges, forklarer Krzyzowski.

  Motstandere av utbygningen betrakter det de kjemper mot. (FOTO: Adrian L. Pizarro)

  Allerede i 2007 ble en plan for bygging av båthavn ved Knarrevik lagt frem i kommuneplanen. Året etter ble AF Decom AS, på oppdrag fra kommunen, satt til å utrede miljøet i fjorden. Denne utredningen ble godkjent av kommune, Fylkesmann, utbygger og Miljødirektoratet.

  I 2010 gjorde samme firma en konsekvensutredning, før byggingen av de 122 småbåtplassene ble godkjent i kommuneplanen i 2011.

  – Alle instansene har sagt kommunen har ivaretatt utredningsplikten sin, politi, fylkesmannen og miljødirektoratet, sier Venke Moe, plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune.

  Utvidelser

  En av sakene som har engasjert Randesund Bydelsråd og Korsvikfjorden velforening er en eventuell utvidelse av småbåthavna. Selv om det per dags dato kun er gitt tillatelse til utbygging av 122 båtplasser, er det lagt til rette for ytterligere utvidelse av havna.

  Plan- og bygningssjef i Kristiansand Kommune, Venke Moe. (FOTO: Jonathan Nielsen)

  – Muligheten for å utvide fra 122 til 372 båtplasser i Knarrevika finnes, dog er den enda ikke politisk behandlet. Det vil si at det ikke er gitt byggetillatelse per dags dato, men det er gitt tillatelse til å starte arbeid med reguleringsplan, sier Moe.

  Denne utvidelsen har Randesund Bydelsråd og velforeningen et mål om å stanse.

  – Vårt maksimumsmål i denne saken er å sørge for at det ikke blir mer enn de 122 båtplassene, sier Krzyzowski.

  I tillegg mener Bydelsrådet at det er fylt ut masser utover den mengden og de områdene som er vedtatt i kommuneplan.

  – Økningen av mengden for utfylling er økt fra 20.000 kubikk til 40.000 kubikk. Denne mengden er godkjent av fylkesmannen, og gjøres grunnet regnefeil fra utbygger. Områdene som fylles er de samme, og antallet båtplasser som bygges er fortsatt, og inntil videre godkjenning, på 122, sier Moe.

  Leder i Naturvernforbundet, Peder Johan Pedersen, forstår Randesund Bydelsråd og Korsvikfjorden velforenings frustrasjon rundt utfyllingen, og hva det har forårsaket av forurensing. Likevel sier han at Naturvernforbundet ikke er engasjert i saken vedrørende de 122 båtplassene som allerede er bygget, men utvidelsen til 372 båtplasser, derimot, har han sitt å si på:

  – Belastningen på det marine miljøet i fjorden har økt over en årrekke uten grunnlagsmateriale. Det har ikke blitt gjort en seriøst faglig gjennomgang av konsekvenser, mener/påpeker Pedersen.

  Leder i Naturvernforbundet, Peder Johan Pedersen. (FOTO: Privat)

  I tillegg stiller Pedersen seg kritisk til prosessen som har pågått. På spørsmål rundt hva som kunne vært gjort, og hva som kan gjøres annerledes, ser han på sammenhenger mellom interesse feltene i saken.

  – Det er for liten interesse for naturmiljøet, og for store hensyn til utbygging og økonomiske virksomheter, sier han, og fortsetter:

  – Best mulig måte å håndtere dette på ville vært å foreta en grundig undersøkelse av hele det marine området, for vegetasjon og artsmangfold før tiltak ble iverksatt.

  Miljødirektoratet mener at denne utredningen er god. Likevel er det ikke nok til å stanse den utbyggingen som allerede er godkjent.

  – Den utredningen som er gjort av Naturvernforbundet er nøyaktig og korrekt, men den endrer ikke på et vedtak som er gjort i 2011. Det er fordi vedtaket fra 2011 bygger på Decom sin utredning, og derfor er det denne utredningen som er tellende for vedtaket, sier Venke Moe.

  Nekter å gi opp

  Randesund Bydelsråd, i tett samarbeid med både velforeninger rundt fjorden og Naturvernforbundet, har altså ikke fått gjennomslag for de endringene de har ønsket foreløpig, men gir seg ikke.

  – Vi kommer til å kjempe videre, og vi står for at det vi mener om denne prosessen stemmer. Med god hjelp fra Pedersen og Naturvernforbundet håper vi at vi kan hindre utvidelse av båthavna og få krav om rensing av havbunnen som er skadet. I verste fall håper vi at vårt arbeid fører til et kompromiss, slik at det ikke blir så mye som 372 båtplasser, sier Krzyzowski.