UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: – Behøver flere med mastergrad i barnevernet

  Dette har kommet av et sterkt ønske om økt kompetanse i barnevernet. Med Kunnskapsdepartementet la ikke opp til praksis for studieløpet.

  Bakgrunnen for masterkravet i barnevernet, er flere rapporter som har vist at barnevernansatte har for lite kompetanse, og at det er behov for flere med mastergrad, skriver Simen Aker Grimsrud i sin artikkel via fontene.no

  Studieløpet for barnevernspedagoger er i utvikling
  Foto: Pixabay

  Les også!: -Det er ikke mulig å avslutte etter tre år og få bachelorgrad

  Planen med null ekstra praksis for en master

  Tidligere har veien for å bli barnevernspedagog vært via en bachelor med mulig påbygging av en master, men med ny satsning på en ren mastergrad for å bli barnevernspedagog har det blitt strid mellom FO og Kunnskapsdepartementet angående praksis i studieløpet.

  – Vi tror på en masterudanning med praksisstudier. Vi er enige i at en mastergrad vil øke den analytiske og teoretiske kunnskapen i barnevernet, men uten praksis vil ikke studentene få mulighet til å utvikle ferdigheter, eller få erfaringsbasert kunnskap. Skriver Emilie Christina Rauan, Anne Lena Tande Sandersen, Kamilla Solum og Stine Mari Åmås om eget treåring studieløp ved Universitetet i Sørøst-Norge via Fontene.no.

  Les også!: Forstår kritikken mot barnevernet

  Kunnskapsdepartementet mener de 24 ukene under bachelor tiden av barneverns studieløpet er mer en tilstrekkelig. Men FO mener at mastergraden må videreføre praksisen og gi rom for mer praksis.

  –  Det er viktig at de nye i masterløpene setter yrkesrollen i fokus slik at teori og praksis utvikles i sammenheng med hverandre. Vi registrerer at departementet ber om innspill til hvordan dette best mulig kan løses og vi ser frem til å bidra i det videre arbeidet. Det er to spennende masterprogrammer som er under utvikling og FO er opptatt av at disse skal være med på og styrke arbeidet med barn, unge og familier, skriver Ole Henrik Kråkness til fontene.no

  Les også!: Veileder barn og unge under barnevernets omsorg

  Regjeringens høringsnotat

  I 2020 kom regjeringen ut med høringsnotat rundt barnevernsansatte sin kompetanse og vil innen 2031 innføre at alle som jobber i barnevernet skal ha en mastergrad.

  – Det skal ifra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til ansatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver eller vedtaksmyndighet, skriver regjerningen i sitt høringsnotat.

  I høringsnotatet ble det gjort klar åtte punkter angående endringer innen barnevernet og utdanninger relatert til barneverns arbeidet.

  – Jeg har merket meg at Kunnskapsdepartementet har løftet denne problemstillingen spesielt i sitt høringsbrev og i sine spørsmål til høringsinstansene. Det er viktig for oss å få innspill om dette i høringen. Vi ønsker også øvrige synspunkter på om læringsutbyttet som er foreslått er i tråd med kompetansebehovet i tjenestene, sier Røse til fontene.no

  Les også!: Et innblikk i barneverntjenesten

  Endringsforslag ifra høringsnotatet

  -Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til tilsatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet. - Det etableres en egen ordning for de som allerede er tilsatt i det kommunale barnevernet, eller som tilsettes i perioden før 2031, der kompetansekravet kan oppfylles gjennom videreutdanning og minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet. - Det gis etter 2031 mulighet for dispensasjon fra kravet om mastergrad hvis kommuner ikke lykkes med å rekruttere kvalifiserte kandidater, forutsatt at den nytilsatte får systematisk veiledning det første arbeidsåret og tar videreutdanning innen tre år. - Kommunenes og barnevernsinstitusjonenes generelle ansvar for veiledning av de tilsatte blir presisert i barnevernloven. - Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning for ledere og stedfortredere i barnevernsinstitusjonene. For de som er tilsatt eller tilsettes som ledere eller stedfortredere før 2031 kan kompetansekravet oppfylles gjennom videreutdanning. - Det stilles krav om at øvrige tilsatte i barnevernsinstitusjonene som hovedregel skal ha relevant bachelorutdanning. Kompetansekravet skal gjelde for nytilsettinger, og ikke for de som allerede jobber i institusjonene. - Dagens krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner, samt institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring flyttes fra kvalitetsforskriften og inn i barnevernloven. - Det stilles krav om at det kommunale barnevernet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal tilby veiledet praksis til studenter dersom høyskoler og universiteter ber om det