Elever ønsker mobbeknappen velkommen

I morgen skal forslaget om å innføre "mobbeknappen", et digitalt varslingsverktøy mot mobbing behandles i Oppvekstutvalget. Elevene ved Presteheia skole tror et slikt verktøy vil bli nyttig.

– Mesteparten av mobbingen skjer som baksnakking eller på nett og sosiale medier. Det skjer nok oftere enn vi vet.

Benedicte Kjærnet, elevrådsleder ved Presteheia skole. Foto: Mads Bjerkøen

Det sier Benedicte Kjærnet. Hun er elevrådsleder ved Presteheia skole.

Fordi disse formene for mobbing er vanskeligere å oppdage og oppfølge, er det vanskelig å lære opp elever til å kjenne igjen digital mobbing på likt nivå som den tradisjonelle mobbingen. Terskelen på å si ifra blir derfor høyere.

Mobbeknappen skal gjøre det enklere for elever, lærere og foresatte å varsle om mobbing i skolen. Det er et supplerende verktøy, til de eksisterende varslingskanalene, og har som mål å sette en lavere terskel for å varsle om mobbing i skolen. Hovedansvaret for å oppdage mobbing vil fortsatt ligge hos skolene.

Bra at oppvekstdirektøren i Kristiansand tar til orde for å opprette en mobbeknapp

Tone Martha Sødal er elevombud i kommunen og blant de elevene kan ta kontakt med

Tone Martha Sødal. Foto: Anne Lise Riseng

dersom de ikke har det bra på skolen.

– Jeg synes det er bra at oppvekstdirektøren i Kristiansand nå tar til orde for å opprette en mobbeknapp på alle skolers hjemmeside.

– En slik, godt synlig knapp, kan bety at flere elever som har det dårlig på skolen sin tør å si fra. Det kan også oppleves enklere for foresatte å trykke på en slik knapp, enn å ringe til skolen. Jeg håper politikerne velger å vedta dette.

Hvordan mobbeknappen kan bli seende ut

Mobbeknappen er ikke en ny idé. Den er allerede i bruk i gamle Søgne og Sogndalen, der den tilsammen fikk inn 10 varsler de siste to årene. Man kan også finne en mobbeknapp hos alle videregående skoler i fylket. Mest sannsynlig blir mobbeknappen ganske lik disse.

Mulig eksempel på slik mobbeknappen blir seende ut. Skjermdump: KKG

Det viktigste skolen kan gjøre er å være på passe på og følge opp

Rektor ved Presteheia skole, Venke Krogstad Nome sier at selv om skolen stiller opp med et godt læremiljø og trivsel, er det beste skolen kan gjøre å være på vakt og å være bestemte i oppfølging av mobbing. Hun sier også at det er viktig at man har endret holdninger til mobbing, og at man nå ser mer på subjektive opplevelser enn før.

Dette gjenspeiler seg i mye av det skolens elevråd sier. De mener at de fleste av de mer tradisjonelle mobbetiltakene fungerer bedre mot de tradisjonelle formene for mobbing, og blant de yngre, der disse formene er vanligst.

Ifølge elevrådslederen Benedicte skjer mesteparten av mobbingen digitalt eller som baksnakking. Disse formene for mobbing er vanskeligere for skolens ansatte å oppdage, og terskelen for å si i fra er ofte høyere fordi elevene mangler informasjon om hvor grensene går. Derfor håper de at mobbeknappen kan være nyttig for å si ifra i tilfellene der det ellers er vanskelig.

Fra venstre: Fillip Gladstad Flørenæs, Tobias Aaen Strand, Benedicte Kjærnet og Elias Andreassen Bringsvor fra elevrådet ved Presteheia skole. Foto: Mads Bjerkøen