Truet med å kutte drosjesjåfør

Natt til søndag 1. mars i år skal han ha brukt et stjålet VISA-kort i en taxi. Han ba drosjesjåføren om å kjøre ham rundt til diverse adresser for å få tak i penger og stoff, uten å lykkes. Da det viste seg at det tyvlånte VISA-kortet var sperret, forlangte drosjesjåføren oppgjør for turen, før han kjørte videre.

Da skal den svært narkorusa 23-åringen slått ha slått seg vrang. Han skal ha truet drosjesjåføren med følgende utsagn: ”Vet du hva dette er?” og ”Hvis du ikke kjører videre, så vil jeg kutte deg med kniven”

Tiltalte var siktet for fem tiltaleposter. Av disse fem, innrømmet han postene tre til og med fem. Han innrømmet ikke straffeskyld for drosjesvindelen og knivtrusselen. De andre tiltalepostene omhandlet narkotikaforbrytelser og for å ha oppbevart og forsøke og bruke VISA-kortet som ikke tilhørte ham.

Påtalemyndigheten har konkludert at tiltaltes og fornærmedes forklaringer er motstridende.
Likevel har påtalemyndigheten funnet fornærmedes forklaring som mest troverdig, til tross for at de to befant seg alene under gjerningsøyeblikket, ettersom tiltalte har innrømmet at han var sterkt påvirket.

Aktor viste også til at tiltaltes strafferegister hvor det framkommer et forelegg for bæring av kniv av offentlig sted. Videre har tiltalte også forklart at han bar en brødkniv over til naboen sin tidligere på dagen, men at han ikke tok denne med seg ut på byen. Aktor mener det er sannsynlig at tiltalte også kan ha tatt kniven med seg ta han tok drosje.

Aktor i saken, politifullmektig Anne Grethe Isaksen la ned påstand om 45 dager ubetinget fengsel, hvor to dager i varetekt blir trukket fra, samt saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn.

Forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen ba i sin prosedyre om frifinnelse av post 1 og post 2. Han vektla at fornærmede som vitnet i saken, ikke kunne si konkret om han husker om han så en kniv eller ikke, eller om han bare så en blank gjenstand. På bakgrunn av dette, ba han retten om å ikke dømme han for å ha rettet kniv, men dømme ham for selve trusselen. Forsvarerer ba retten om å ta i betraktning at kun tiltalte og fornærmede var til stede i da dette skulle ha skjedd.

Videre vektla forsvareren at tiltalens post 2 om svindel ikke kunne brukes mot tiltalte. Dette begrunnet han med at selv om tiltalte visste at kortet ikke var hans, kunne ikke tiltalte gå ut i fra at det var sperret. På bakgrunn av dette kunne ikke tiltalte dømmes for å ha forsøkt å svindle drosjesjåføren, men kun for å ha brukt og oppbevart et betalingskort som ikke var hans.

Forsvareren la ned en påstand om at betinget fengselstraff, på vilkår at tiltalte gjennomfører avrusningsprogram han har søkt om på eget initiativ. Dette begrunnet han med rettspraksis på bakgrunn av en voldsdom i fra Høyesterett hvor ”personlige forhold” kunne gi betinget fengsel. På bakgrunn av at tiltalte var blitt nybakt far allerede en uke etter at han møtte i retten, mente forsvarerer at personlige forhold lå til rette for betinget fengselstraff.

Retten opplyste at en slik dom med betinget fengsel på vilkår kunne være problematisk, ettersom tiltalte ikke har fått bekreftet at han er innvilget plass på avrusningsprogrammet.
Rettens administrator Anne Gro Ånesen spurte derfor om tiltalte om han var villig til å gjennomføre samfunnsstraff. Tiltalte svarte at det var han villig til.