Sørnett

Ny trasé kan redde Postveien

Grønne linjer viser ny trasé for Ytre ringveg. Kart: Statens vegvesen

Grønne linjer viser ny trasé for Ytre ringveg. Kart: Statens vegvesen

For å spare friområder utreder Statens vegvesen i høst en ny, femte trasé for Ytre ringveg.

Publisert:

Vegvesenet håper det nye alternativet kan være en løsning for å bevare friluftsliv og kulturhistorie rundt Kristiansand. Alternativet er en femte trasé som ble presentert i byutviklingsstyret onsdag forrige uke. Saken skal behandles i formannskapet senest 19. november, og en endelig beslutning blir sannsynligvis tatt i bystyret 26. november.

 

Sørnett kan som første medie presentere dette femte alternativet:

 

- Det ble vedtatt politisk i formannskapet i juni at vi skulle se på tunnel gjennom Kjerrane og finne en løsning som sparer friluftsområder. Det vi gjør nå, er å tegne inn en trasé for å klargjøre det, forteller Håkon Lohne, planleggingsleder for E18/E39 Ytre ringveg.

[img117606_2RS]

Han bekrefter altså at en femte trasé kan bli løsningen på å ta vare på kultur- og naturverdier rundt Kjerrane.

- Vi ønsker å se hvilke konsekvenser de ulike traséene vil gi. Så må vi måle alle opp mot hverandre, ut fra både økonomi og ikke prissatte verdier, forklarer Lohne, og sikter da til turområder og kulturminner.

Det femte forslaget, grønn korridor, innebærer en 4,3 kilometer lang tunnel, mens en av de to traséene i grønn korridor også inkluderer en bro på 200 meter over Postveien. Lohne sier at det generelt sett er åtte til ti ganger så dyrt å drifte og vedlikeholde en tunnel enn en vei i dagen. En tunnel vil også føre til en større sikkerhetsmessig risiko. Hovedvannforsyninga til Kristiansand ligger i et basseng inne i fjellet ved Postveien, og kan gjøre det vanskelig med en tunnel i området. Det er derfor ikke gitt at tunnelen kan realiseres, til tross for stor interesse for forslaget fra omverdenen. En vei i dagen gjennom hele strekningen vil samtidig bli vanskelig på grunn av topografien.

 

Nordligere trasé

Aksjonsgruppa "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder!" har engasjert seg mot at Ytre ringveg legges over verneverdige kultur- og naturverdier.

[img117606_3RS]

I en høringsuttalelse datert 8. september, krevde de blant annet at Ytre ringveg skulle legges i tunnel under berørte friluftsområder vest for byen, på lik linje med det som er planlagt for Jegersberg og Bymarka. En av administratorene i gruppa, Lars Søftestad, sier til Sørnett at det er bedre om en større del av veien legges i tunnel, som det nye forslaget åpner for. Han ser likevel helst at hele veien legges i tunnel forbi byen.

- Jo lengre nord veien går, jo bedre, sier Søftestad, og viser til at om veien følger en nordligere trasé, vil det være lettere å legge hele veien i tunnel.

Etter det Sørnett erfarer, er dette også under diskusjon. Det vil medføre at veien legges i tunnel under hele Hellemyrmarka, da altså under alle friområdene nordvest for Kristiansand. Veien vil da legges lengre nord og komme ut på eksisterende E18 lengre vest, noe som i så fall også vil berøre Songdalen kommune.

 

Vegvesenet vil etter at kommunedelplanen er vedtatt utarbeide en reguleringsplan. Byggestart vil tidligst bli i 2017.

- Vi vil behandle alle forslagene likt, gjøre en skikkelig utredningsjobb, og så får vi telle opp og se hva som er best, avslutter planleggingslederen.

 

Her er en oversikt over problemområder for Ytre ringveg:

(Kartet er uten grønn korridor)

 

 

 

Thinglink-illustrasjon: Victor Winsjansen