Sørnett

Ber om bolig til 140 flyktninger

Kristiansand kommune har fått en forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot 140 flyktninger i 2011. Av disse er det 20 mindreårige enslig over 15 år.

Publisert:

Dette framgår av et brev sendt til ordføreren, Per Sigurd Sørensen, fra statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

IMDI har satt en frist for svar på anmodningen til 30. november 2010, men kommunen skal ikke ta stilling til dette før etter årsskiftet 2011, sier Birgith Seglsten Ness, enhetsleder for flyktningstjenesten.

Hittil i år har Kristiansand kommune tatt imot 175 flyktninger, hvorav 25 av disse er enslige mindreårige over 15 år.

Det ventes at det i hele landet er omkring 5300 flyktninger som kommer til å trenge en kommune å flytte til i 2011. En stor andel av disse er enslige. 750 er enslige mindreårige.

På dette tidspunktet er det 2000 personer på mottak rundt om i landet, som har fått oppholdstillatelse og venter på å flytte til en kommune.

Flest enslige

Ifølge IMDI vil det være flest enslige flyktninger som trenger å bli bosatt i en kommune.

Det er flest flyktninger fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Iran og de palestinske områdene. De enslige mindreårige kommer i hovedsak fra Afghanistan.

Økt tilskudd til bosetting av enslig voksne

I statsbudsjettet for 2011 har regjeringen foreslått endringer i integreringstilskuddet for kommunene. Kommunene vil nå motta 50 000 kroner mer ved bosetting av enslige voksne enn for voksne i familier. I tillegg vil kommunene få 20 000 kroner mer ved bosetting av enslige mindreårige enn barn som bor sammen med foreldre.

Raskere bosetting for mindreårige

Med det ekstra tilskuddet håper regjeringen på å stimulere kommuner til å ta i mot og bosette flere enslige flyktninger.

Enslige voksne og mindreårige er i dag vanskeligst å finne bosetning til.

I dag må disse vente betydelig lenger med å finne en kommune som vil ta imot dem.