Sørnett

Hennig-Olsen søker om høyere grenseverdier for støy

Hennig-Olsen Is har søkt om økt utslippstillatelse for støy, men var ikke fornøyd med vedtaket. De har klaget videre til Miljødirektoratet. Foto: Stine Nilsen

Hennig-Olsen Is har søkt om økt utslippstillatelse for støy, men var ikke fornøyd med vedtaket. De har klaget videre til Miljødirektoratet. Foto: Stine Nilsen

Hennig-Olsen Is søkte Fylkesmannen om økte grenseverdier for støy, men fikk bare delvis medhold. Nå skal Miljødirektoratet avgjøre saken. - En prinsippsak for oss, sier Karl Tore Nielsen i bedriften.

Publisert:

Grenseverdiene for støy i utslippstillatelsen til Hennig-Olsen fra 1996 er strengere enn de anbefalte grenseverdiene i Klima- og miljødirektoratets retningslinje for støy. Derfor søker Hennig-Olsen om endring i utslippstillatelsen.

Området Hannevika i Kristiansand, der Hennig-Olsen ligger, er preget av støyproblematikk, og det er flere kilder som bidrar til støybelastning i nærmiljøet.
Både i 2015 og 2016 ble det rapportert naboklage på støy i den årlige rapporteringen til Altinn.
- Vi vil ikke lage mer støy, snarere tvert imot. Vi jobber med å redusere støy fra vår virksomhet og har siden 2015 gjennomført en rekke støyreduserende tiltak, blant annet som følge av dialog med våre naboer og ekstern støykartlegging. Dette for å identifisere og minimere alle sjenerende støykilder fra vår virksomhet, forteller driftsingeniør Karl Tore Nielsen fra Hennig-Olsen.

Høyt trykk på sommeren

Isprodusenten har to skift, noe som gir variasjon i støybidraget i de ulike døgnperiodene. I tillegg er produksjonen noe sesongbetont, men likevel er det støy året rundt med drift av kjøleanlegg, kondensatorer og avfuktere.

I klagen til Miljødirektoratet blir det redegjort for at det er behov for romsligere grenseverdier for støy i sommersesongen, når Hennig-Olsen produkter er etterspurt i større grad og kjølebehovet også er på det største.

[img173890_2LF]

Opptatt av naboer

Fylkesmannen på sin side mener det er uheldig å tillate høyere støynivå i sommersesongen av hensyn til naboene, da det i denne sesongen er mer attraktivt å oppholde seg utendørs. Dette kan både skape økt konfliktnivå og være trivselsreduserende.

Veiledende retningslinje 

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Den gir anbefalt utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Fylkesmannen viser til at retningslinjen ikke er rettslig bindende, men veiledende.

- Vi har klaget over støykravene som er gitt i utslippstillatelsen til oss. Søknaden er mer en prinsippsak for oss da vi ønsker å bli regulert etter samme retningslinjer som andre tilsvarende virksomheter, sier Nielsen.

[img173890_3LF]

Konklusjon

På bakgrunn av at klagen til Hennig-Olsen ikke inneholder nye opplysninger som kan gi grunnlag for å endre vedtaket, opprettholder Fylkesmannen sitt vedtak. Klagen ble oversendt til Miljødirektoratet i desember for endelig behandling.

- Generelt ønsker vi at alle klagesaker skal behandles innen et halvt år, men jeg håper og tro at jeg vil ferdigstille saken før det, forteller saksbehandler Karl Rickard Persson i Miljødirektoratet.