Sørnett

Høyere oppklaringsprosent i arbeidsmiljøkrimsaker

Jan Kåre Eriksen forteller at det var bred politisk enighet om opprettelsen av A-krim. FOTO: Privat

Jan Kåre Eriksen forteller at det var bred politisk enighet om opprettelsen av A-krim. FOTO: Privat

Oppklarte arbeidskrimsaker i 2017 økte med åtte prosent sammenlignet med 2016. Dette skjer samtidig som antall saker øker.

Publisert:

Det kommer frem i Årsrapporten for 2017 som politiet i Agder publiserte torsdag forrige uke. I 2016 ble det opprettet et senter hvor politi, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren og Nav samarbeider for å avdekke kriminalsaker i arbeidsmarkedet. Samarbeidsprosjektet blir omtalt som A-krim. Leder av A-krim i politiet Agder, Jan Kåre Eriksen, forteller om oppgavene deres.

- Prosjektet startet i april 2016, men var ikke i gang før slutten av det året. Det er mange etater med, og planleggingen tok derfor mer tid enn forventet, sier Eriksen.

Videre forteller Eriksen at hovedmålet med A-krim er at alle skal konkurrere på like vilkår og verne om de firmaene som driver lovlig virksomhet.
- De som driver ulovlig skal enten stanses eller innordne seg norsk lovverk, sier Eriksen.

 Stort politisk engasjement

Eriksen forteller videre at det er bred politisk enighet om å avdekke denne type saker.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bekrefter at fokuset på arbeidslivskriminalitet har økt.
-Regjeringen har trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet fordi vi ikke aksepterer at kriminelle aktører forsurer det organiserte arbeidslivet, og ødelegger for dem som driver seriøst. Et styrket samarbeid mellom offentlige kontrolletater er en av hovedpilarene i regjeringens nasjonale strategi mot arbeidslivskriminalitet.Statistikken viser at tettere samarbeid mellom etatene politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet – samt flere uanmeldte tilsyn - fører frem. På landsbasis ble det i 2016 gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk ble avslørt. Det betyr at flere har måttet stanse arbeidet og at flere kriminelle er sendt ut av landet. Ingenting gleder meg mer, sier Hauglie.

Ulike sanksjoner

Eriksen forteller at de har flere sanksjoner til disposisjon.

- Vi kan blant annet bortvise arbeidere uten gyldig HMS-kort. Bortvisning gjelder i 24 timer, og brudd på dette fører til anmeldelse. Vi kan også stenge bedrifter som skylder skatt.

A-krim består av ulike etater, dette gir store fordeler ifølge Eriksen.

- Ved tilstedeværelse virker vi forebyggende. Samtidig har vi sett en økning i antall saker og forventer også flere saker i år enn det var i fjor. Da er det svært virkningsfylt at vi kan variere hvilke type hjemler og fullmakter vi jobber ut ifra. Noen ganger er det politiets hjemler, andre ganger er det arbeidstilsynet.

Eriksen sier prosjektet generelt avdekker og forebygger brudd på arbeidsmiljøloven. Andre fokusområder er tvangsarbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidskraft og organisert kriminalitet.
Det er totalt syv A-krim grupper opprettet i Norge. I tillegg til Kristiansand er det opprettet A-krimsenter i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tønsberg.