Sørnett

Privatøkonomi i skolen får økt oppmerksomhet, men utfordringer gjenstår

Kristiansand rådhus. Bilde hentet fra flickr.com
 Foto: Brian Aslak

Kristiansand rådhus. Bilde hentet fra flickr.com Foto: Brian Aslak

Privatøkonomi i skolen har blitt et viktig tema i arbeidet med å redusere sosiale forskjeller og gi alle elever like muligheter for å mestre voksenlivet.

Publisert:

Amalie Gunnufsen H fra Kristiansand bystyre tok opp dette temaet i en interpellasjon, der hun påpekte at privatøkonomi kan ha stor innvirkning på livskvaliteten og den psykiske helsen til enkeltpersoner. Hun pekte på bekymringsfulle indikatorer som unge studenter som tar opp kredittkort og får bankanmerkninger.

Bystyrerepresentant Amailie Gunnufsen (H)
 Foto: Kristiansand kommune

Bystyrerepresentant Amailie Gunnufsen (H) Foto: Kristiansand kommune

Ordfører Jan Oddvar Skisland var enig med interpellanten om at det er viktig at alle elever får en god innføring i privatøkonomi i grunnskolen for å mestre voksenlivet. Han nevnte den nye læreplanen som trådte i kraft i 2020, hvor folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene. Forbruk og personlig økonomi er blant temaene som nå skal inngå i flere fag, men det er ingen spesifikke føringer for antall undervisningstimer knyttet til personlig økonomi.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP)
 Foto: Kristiansand kommune

Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP) Foto: Kristiansand kommune

Henriette Klemo-Hjemdal, leder for Ungdommens Bystyre, uttrykte glede over interpellasjonen og understreket viktigheten av at alle elever får likt utgangspunkt når de skal håndtere sin egen økonomi i voksenlivet. Hun påpekte også at dagens ungdommer ikke alltid har tilstrekkelig kunnskap om økonomi, og at de trenger veiledning om blant annet sparing, investeringer og boligsparing.

Leder i ungdommens bystyre i Kristiansand Henriette Klemo-Hjemdal
 Foto: Kristiansand kommune

Leder i ungdommens bystyre i Kristiansand Henriette Klemo-Hjemdal Foto: Kristiansand kommune

Åse Birgit Løvdal, også fra bystyret, uttrykte overraskelse over interpellasjonen og mente at interpellanten ikke var godt nok informert om den nye læreplanen og fagfornyelsen. Hun understreket at det er lærernes ansvar å bestemme undervisningen, og at politikerne ikke skal styre dette. Løvdal påpekte også at læreplanen og strategiplanen for oppvekst allerede har fokus på livsmestring, og at lærerne kjenner til dette rammeverket.

Bystyrerepresentant Åse Birgit Løvdal (AP)
 Foto: Kristiansand kommune

Bystyrerepresentant Åse Birgit Løvdal (AP) Foto: Kristiansand kommune

Amalie Gunnufsen svarte at interpellasjonen var motivert av nysgjerrighet og ønske om å vite mer om hvordan undervisningen foregår. Hun påpekte at mange ungdommer føler at de ikke blir godt nok rustet til å håndtere sin egen økonomi i voksenlivet, og at det derfor kan være relevant å få informasjon om undervisningspraksisen. Hun påpekte også at dagens ungdommer vokser opp i en annen økonomisk virkelighet, der kjøpekraften er svekket og tilgangen til kredittkort er enkel.