Sørnett

Regjeringen vil endre opplæringsloven

Illustrasjonsfoto: tu.no

Illustrasjonsfoto: tu.no

Kunnskapsdepartementet mener at dersom elevene ved Vg3 får én opplæringsperiode og én eksamensperiode, vil de kunne gjenopprette motivasjonen under hele skoleåret.

Publisert:

Ifølge Kristin Halvorsen er målet med dette forslaget å legge bedre til rette for at elevene på Vg3 studieforberedende program får det minstetimetall de må ha, og at elevene holder motivasjonen oppe gjennom sitt siste opplæringsår på videregående skole. Dette går frem av kunngjøringen på Kunnskapsdepartementet sine nettsider.
Regjeringens forslag dreier seg om at all ordinær opplæring for elevene skal være gjennomført før eksamen. Hensikten med dette er å unngå noe som ved mange skoler oppleves som problematisk i dag. Ifølge Kunnskapsdepartementet er problemet at opplæringen etter eksamen faller bort uten at elevene har fått det minstetimetallet de skulle ha. Et annet problem er at timene gjennomføres av lite motiverte elever og kanskje med et begrenset faglig innhold, mener Kunnskapsdepartementet.

Skeptisk til forslaget

-Vi vil ha skole så lenge som mulig, det er ideelt med en god og effektiv undervisning, selv etter eksamen, sier rektor ved Vågsbygd videregående skole Åse Lill Kimestad.

Hun stiller seg kritisk til regjeringens forslag om at eksamen og ordinær opplæring skal deles inn i to perioder. Hun mener det er ugunstig å "stoppe fag før eksamen". Etter hennes mening ville det fungert mest optimalt for elevenes opplæring med opplæring også etter eksamen.

-Det er viktig med en jevn undervisning hele året, kanskje kunne russetiden kunne ha blitt satt opp etter eksamen, sier rektor Kimestad.

Får ikke oppfylt minstetimeantall

Et stadig tilbakevendende diskusjonstema er kvaliteten på elevenes opplæring under og etter eksamensperioden. Det blir også hevdet at mange elever, særlig i siste året av den videregående opplæringen ved studieforberedende program, får fri når de egentlig skulle hatt ordinær opplæring.
Utdanningsdirektoratet gjennomførte et tilsyn i 2008 som viste at flere elever i dag ikke får oppfylt det totale minstetimeantallet de har krav på. Regjeringen ønsker å flytte de timene som i dag gjennomføres etter eksamen, til før eksamensperioden. Det vil da bli enklere å oppfylle minstetimeantallet. Regjeringen påstår at elevene vil få mer opplæring før eksamen, samt være mer forberedt til eksamen. Et annet argument for regjeringens forslag er at det i  dag må gjennomføres opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen gjennomført, i dag oppleves denne opplæringsperioden som lite motiverende blant mange elever.

Høringssaken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endringer-i-opplari.html?id=661960