Sørnett

Skal være et pilotprosjekt innen bærekraftig utvikling

Blir et utstillingsvindu for framtidige miljøvennlige løsninger.

Publisert:

Prosjektet er en del av det nasjonale programmet «Framtidens byer». Dette er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i landet, hvor målet er å redusere klimagassutslippet og gjøre byene bedre å bo i.

Bydelene skal gjenspeile de fire satsingsområdene i «Framtidens byer», som er:

-          Areal og transport

-          Forbruk og avfall

-          Energi i bygg

-          Klimatilpasning

Formannskapet møtes den 17.10 for å ta en avgjørelse i saken.

Skal kutte klimagassutslipp

Miljøkravene til «Framtidens bydel» er at utslipp av klimagasser skal reduseres gjennom god arealbruk, energieffektive bygg og miljøvennlige energiformer. Kommunen har videre utformet kriterier som samlet gjenspeiler kommuneplanens tre satsingsområder; klimabyen, byen som drivkraft og byen det er godt å leve i.

Anbefalt av rådmannen

Rådmannen har anbefalt at Formannskapet sier seg enig i juryens valg av Bjørndalen som framtidens bydel, og at de gir tilslutning til prosjektopplegg for hovedprosjektet.

Det er en jury bestående av seks personer som har bestemt at Bjørndalens søknad vinner. Bortsett fra Bjørndalen var det kun Lumber-området som hadde søkt. Juryen mener at noen punkter bør avklareres bedre, men at Bjørndalens beliggenhet, korte avstand til sentrum og ambisiøse klimamålsettinger gjør realiseringen av «Framtidens bydel» i Kristiansand mulig.