Sørnett

Dømt for seksuelle overgrep etter 15 år

En mann i 70-årene er dømt til ett års fengsel for overgrep mot et barn under 16 år. Dommen falt 15 år etter handlingene skal ha funnet sted.

Publisert:

Mannen avviste anklagene, og erklærte seg uskyldig da han forklarte seg i retten 6. februar. Retten kom frem til at fornærmedes troverdige forklaring var en avgjørende faktor. Mannen er nå dømt for overtredelse av straffeloven § 196 første ledd, og § 200 tredje ledd, jf. annet ledd. Retten legger til grunn at mannen har, under særdeles skjerpende forhold, forgrepet seg på fornærmede i perioder fra da vedkommende var 10 år til like før fylte 16 år.

En trygg havn
Tiltalte var en nær omsorgsperson, og fungerte som en reservepappa for fornærmede. Dommen sier at tiltalte har, som en nær omsorgsperson, utnyttet fornærmedes sårbarhet og tillit ved de seksuelle handlingene han har gjort seg skyldig i. Mannen har utnyttet fornærmedes store behov for omsorg, samt fornærmedes unge alder og manglede forståelse for for at det ikke var slik en trygg havn skulle være.

Enstemmig dom
Strafferammen for overtredelse av slike forhold er fengsel inntil seks år. Retten legger til grunn en fengselsstraff på ett år, og den domfelte mannen er pålagt å betale fornærmede oppreisningserstatning på kr. 100.000. Retten har gjort en bred skjønnsmessig vurdering av handlingens art og grovhet, varighet, tiltaltes skyld og skadevirkninger. Dommen er enstemmig.