Sørnett

Lang behandlingstid hos politiet resulterer i strafferabatt

Politihuset i Kristiansand, Foto: Fredrik Tranvik

Politihuset i Kristiansand, Foto: Fredrik Tranvik

Mange får strafferabatt grunnet lang behandlingstid hos politiet. - Dette er fordi vi ikke har nok etterforskningsressurser, sier enhetsleder, Terje Skaar.

Publisert:

I flere tilfeller har politiet saker liggende og noen ganger opptil flere år. Når saken kommer til retten får straffedømte mildere straff siden behandlingstiden hos politiet er så lang. Utfallet av dette kan være både at gjerningspersonene føler de kommer unna med handlingene sine, og at ofrene føler at de ikke får nok hjelp. Dette kan være en påkjenning for alle partene hvor man kan føle at livet er på vent.

Systemet fungerer slik at et forhold først blir anmeldt til politiet hvor de behandler saken, som da blir videreført til domstolen. Den siste tiden har behandlingstiden hos politiet, i enkelte tilfeller, tatt flere måneder. Dette fører til strafferabatt hos domfelte som får mindre straff, noe som kan være en påkjenning for fornærmede som kan føle at straffen ikke er tilstrekkelig.

Enhetsleder, Terje Skaar, sier det har vært en stor økning i antall straffesaker som omhandler seksuell mishandling, noe som påvirker prioriteringene til andre viktige saker. Politiet i Agder får inn om lag 20 000 straffesaker i året, men har bare 36 politiadvokater. Dette tilsier om lag to og en halv sak per politiadvokat daglig.

Politiet får klare retningslinjer fra riksadvokaten om hva som skal etterforskes først, og dette er noe som forandrer seg lite fra år til år. Riksadvokaten vil prioritere blant annet drap, voldtekter og seksuelle overgrep, og med en økning i antall straffesaker generelt, ender det derfor opp med at behandlingstiden tar nesten to år.

- Svært uheldig for de involverte, men vi har ikke nok etterforskningsressurser, sier Skaar til Sørnett

Bistandsadvokat, Elise Valvik, mener dette er et stort og gjennomgående problem. For lang ventetid kan være en stor belastning for ofrene. Flere av dem som har vært utsatt for vold opplever at livet står på vent. Valvik mener også at etterforskningen tar for lang tid fordi politiet ikke har tilstrekkelige ressurser.

[img201402_2RM]

Professor i kriminologi og rettssosiologi, Heidi Lomell, mener dette kan være en belastning både for gjerningspersonene og ofrene. Hun er redd for at resultatet blir at man går da rundt og venter på at noe skal bli avgjort og føler at man ikke får nok hjelp. Hun spekulerer også over hvorvidt dette kan påvirke gjerningsmennene, som etter et år uten svar, kan tro at de har kommet unna med de kriminelle handlingene.

I flere dommer er det alt fra 11 til 23 måneder behandlingstid hos politiet.

Et tilfelle er hvor Lister24 skrev en artikkel om en mann som hadde chattet med 37 forskjellige mennesker for å få tak i, og dele bilder som seksualiserer barn. Saken ble liggende i nesten 2 år hos politiet før det gikk til domstolen, og domfelte fikk da strafferabatt.

- Har hendt at noen tror de ikke blir innkalt grunnet lang behandlingstid, sier forsvarsadvokat, Alf Nilsen.

Nilsen forteller at resultatet har forskjellige reaksjoner. Noen er fornøyde med redusert straff, mens de fleste har et ønske om å bli tidlig ferdig med saken. Han mener ingen vil begynne i et arbeidsforhold eller et skoleforløp, i viten om at de kan få tildelt fengselsstraffen når som helst. Han mener i likhet med Valvik at dette påfører en viss belastning, og er et problem for flere.

[img201402_3LS]

Skaar forteller at behandlingstiden varierer fra sak til sak og kriminalitetstype. Tiden vil variere basert på saksmengde, kompleksitet, ressurssetting og prioritering innenfor det aktuelle saksfeltet. Politiet har i tillegg krav fra Riksadvokaten på behandlingstid. For eksempel er kravet på 130 dager når det kommer til voldtekter.

Han forteller at behandlingstiden på saker som omhandler seksuelle overgrep er redusert betraktelig utover høsten 2019. Skaar mener også at for lang saksbehandlingstid kan gjøre etterforskningen mer krevende, og kan blant annet føre til at gjerningspersoner får strafferabatt. Han sier det også er en risiko for at vitner som tidligere har forklart seg til politiet, ikke husker hendelsen like godt når de skal forklare seg i retten.

«Selv om politiet har økt ressursene sine til disse feltene, har altså mengden krevende saker økt mer enn ressursene har økt» sier Skaar

Han sier de jobber kontinuerlig med å oppnå en best mulig og mest riktig saksbehandlingstid av en sak. Dette gjør de ved å styre ressurser og prioritere. For eksempel vil etterforskningen av en fersk voldtekt av barn prioriteres framfor en eldre voldtektssak av voksen.
Konkrete tiltak politiet i Agder har iverksatt er en økning i etterforsknings- og påtale ressursene på de prioriterte saksfeltene. Agder har økt antall ansatte og økt eksisterende ressurser som omhandler de prioriterte sakene.