Sørnett

Positiv endring ved antall trafikkulykker i Møre og Romsdal

I Norge jobbes det målrettet med å øke sikkerheten i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet er basert på en nullvisjon, det vil si en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og skadde i trafikken.

Publisert:

Antall trafikkulykker har minket betraktelig i Møre og Romsdal de siste fem årene. Trafikkorganisasjoner som Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet har et samarbeid om å få redusert antall trafikkulykker. Arbeidsfordelingene er slik at Statens Vegvesen jobber for å utvikle gode veisystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skader på mennesker eller miljø. Politiet har regelmessige kontroller, og har også innført en rekke ATK (automatiske trafikkontroll). Trygg Trafikk jobber opp mot de som ferdes i trafikken. I sum har dette ført til en positiv endring.

Statistikken viser at i Møre og Romsdal er det flest alvorlige ulykker som skjer ved utforkjøringsulykker og møteulykker. Dette er typiske landevegsulykker og derfor har disse ulykkene vært sterkt prioritet av trafikkorganisasjonene.

I forbindelse med den positive statistikken over antall skadde og døde i trafikken i Møre og Romsdal har Sørnett vært i kontakt med Per Gjerde, regionleder i Trygg Trafikk Møre og Romsdal.

- Norge er per i dag verdens mest trafikksikre land å ferdes i. Dette kan skyldes med at flere har blitt flinkere til å ha en bedre atferd i trafikken, i tillegg til at det har vært fysiske tilrettelegging som gjør at ulykkene går ned.

Videre forteller Gjerde at i Møre og Romsdal jobber de hele tiden med fysiske tiltak, og mindre fysiske tiltak for å få en bedre trafikksikkerhet. De trafikk organisasjonene som tidligere nevnt jobber med nullvisjonen, og dette skal bygges opp slik at det ikke vil forekomme flere skadde eller drepte i trafikken.

Langs vegene i Møre og Romsdal er det mye fjellpartier og stupbratte skråninger. Utbedring av sideterreng og rekkverk er livreddende tiltak. Her brukes det mye penger, og det trengs store innvesteringer i dette fremover, både på riksveg og fylkesveg. Dette kan Olav Astad fortelle til Sørnett.

Olav Astad jobber med ulykkesregistrering i Statens Vegvesen og har ansvar sammen med en kollega å oppdatere deres register med trafikkulykker, hentet fra politiet.

Astad uttaler at bakgrunnen for nedgangen i trafikkulykker og personskader i vårt fylke skyldes flere faktorer. Astad uttaler i denne forbindelse at: Spesielt bilen har hatt en rivende utvikling når det gjelder aktiv og passiv sikkerhet. I en moderne bil har en person som er riktig sikret mye større mulighet for å overleve. Dette er nok stor betydning for skadeomfanget i mange ulykker. Fart er også en faktor som påvirker konsekvensen av ulykker.

- Vi vet også at det meste av nedgangen i den samlede risikoen for å bli skadd eller drept i trafikken ikke går like mye ned i alle trafikantgrupper. Fører og passasjer i bil har hatt god utvikling, men dessverre ser vi ikke samme trend hos andre grupper.

Astad forteller avslutningsvis at vi er ikke helt i mål med nullvisjonen enda, selv om vi har hatt et godt resultat i 2020.

Endelig har Sørnett også vært i kontakt med Politiet. Politiet opplyser at de har økt kontrollnivåer, i tillegg til at de har blitt flinkere til å analysere hvor det skjer ulykker, noe som har ført til "spissing" på utvalgte veistrekninger.

Politiet sier i en kommentar at:
"E39/E136 er strekninger der det skjer flest trafikkulykker i Møre og Romsdal politidistrikt. For at en her skal få ned antall ulykker må en gjennomføre flere laserkontroller og ruskontroller. I tillegg må det kjøres uniformert patrulje aktuell strekning. Synlig politi på disse vegstrekningene vil ha en forebyggende effekt. Jeg tror at synlig politi har en forebyggende effekt og en viktig faktor for å hindre at nye trafikkulykker skjer. Dette bør også styrkes ute i lensmannsdistriktene på fylkes og kommunal veier."

Avslutningsvis ser det ut som at trafikkorganisasjonene har et godt samarbeid i forhold til å få ned antall trafikkulykker. Vi håper den positive trenden fortsetter og at myndighetene når målet om en nullvisjon.