Sørnett

Vest-Agder verst på lungekreft

Overlege v. lungeseksjonen på Sørlandet Sykehus, Dan Lærum. FOTO: Håkon Lien Johansen

Overlege v. lungeseksjonen på Sørlandet Sykehus, Dan Lærum. FOTO: Håkon Lien Johansen

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at Sørlandet er landsdelen med størst andel nye tilfeller lungekreft i Norge. Det er ingen stor hemmelighet at Agderfylkene har båret preg av en røykekultur over lengre tid.

Publisert:

- Jeg tror hovedgrunnen er røykevaner, at det har rett og slett vært mye av det på Sørlandet, både tidligere, men fortsatt, sier overlege ved lungeseksjonen på Sørlandet Sykehus, Dan Lærum.

Antall nye tilfeller av kreft i Agder-fylkene er høyere landsgjennomgjennomsnittet. Tallene taler sitt tydelige språk. Vest-Agder troner som lungekreftversting tett etterfulgt av Finnmark og Aust-Agder.

Se og sammenlign tallene fra (Folkehelseinstituttet) ved å følge lenkene på hvert enkelt fylke:

[faktaboks]

Nora Heyerdahl hos Folkehelseinstituttet bekrefter at nye tall for krefttilfeller er under bearbeidelse. Nye tall er varslet i februar.

- Krefttall vil som regel være litt lengre bak enn tall på levekårsindikatorer. Det meste av tallene som kommer vil være fra 2014, sier Heyerdal.

 

Det rullende Sørland

Da lungespesialist Heidi Rolke skrev doktorgradsavhandlingen "Relationships between hand-rolled cigarettes and primary lung cancer: a Norwegian ecperience.", sammen med Frode Gallefoss og Per Sigvald Bakke, rettet de fokus mot utbredelsen av rulletobakk på Sørlandet. De undersøkelsene som ble gjort da, underbygger påstanden om at brukere av rulletobakk på Sørlandet har vært i overtall. Av de 479 pasientene som ble spurt, alle ny-diagnostisert med lungekreft, kom det frem at 9 av 10 primært hadde røykt rullings.

- Den gang undersøkelsene ble gjort, forelå det lite tall på eksakt tobakkskonsum, men at det kom tydelig frem at det var så mange som røykte rulletobakk overrasket oss ikke, forteller Rolke.

Hun er også klar på at A. Asbjørnsens Tobaksfabrikk har bidratt med sitt til Sørlandets røykekultur.

- Det sier vel sitt når en får høre at barn ned i 12års-alderen får tobakk til jul, fortsetter hun.

Da fabrikken fortsatt var i drift, var det gjerne vanlig at ansatte fikk ta med seg gratis tobakk hjem. Tidligere fabrikkeier og tobakksarving, Asbjørn Fredrik Asbjørnsen, som selv har vært røykfri i 8 år, forteller oss at ansatte fikk en pakke eller to hver uke, eller hver 14 dag. Om det kan ha bidratt til røykekulturen, vil han ikke svare på.

Ulike tilfeller

- Røyken er jo så skadelig. Det som er problemet med sykdommen er at den har så lang latens-tid. Da blir det vanskelig for mange å forholde seg til det. Hvis en hadde tatt bort røyken som risikofaktor, ville vi nok sittet igjen med vel under en tiendedel av pasientene, forklarer Lærum.

På pc-skjermen viser han eksempler, for å gi et klarere bilde på at det  finnes flere typer lungekreft. Den kan oppstå i ulike typer og variasjoner. Kreftens plassering kan avsløre om den har sitt opphav i rulletobakk eller filtersigaretter. Røyker du filtersigaretter, kan kreften sette seg lenger nede i lungene da røyken dras lenger inn. Rulletobakk gir gjerne kreft lenger ute. Forskning viser at rulletobakk gir størst fare for lungekreft.

[img135653_2LM]

Så hvorfor Agder?

- Vi vet at det er slik. Vi vet at det har vært en stigning i antall, spesielt hos kvinner, sier assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, Eirik Abildsnes.

Også Abildsnes peker på røyk som den viktigste grunnen til lungekreft. Men hvorfor Agder scorer så høyt, er han usikker på, og tilføyer at det er litt rart når for eksempel Kristiansand ikke har de samme problemene med by-luftkvaliteten som Bergen.

[img135653_3LM]

- Det er veldig vanskelig å vite hvor stor betydning de andre faktorene har. En har dette med forurensning, miljøgifter, radon etc. Det er blitt gjort et stort arbeid i industrien for å redusere eksponeringen der. Men det er klart at der er det også latens, fra en er eksponert for miljøgifter til en utvikler sykdom. Veldig ofte så er jo dette kombinert med røyking. Den kombinasjonen er spesielt skadelig, og er med på å høyne risikoen for lungekreft, forklarer Abildsnes.

 

Industri

Både Aust- og Vest-Agder er kjent som industrifylker, og overlege Lærum forteller at tidligere industriarbeidere kan være i faresonen.

- Der er det ofte en kombinasjon. Igjen så ser vi veldig sjelden at de som ikke har røykt har fått lungekreft av å jobbe i industrien. Det ser vi nesten aldri. Men så ser vi jo og at mange har røykt og jobbet i industri hvor det er anerkjent at det er diverse faktorer som kan spille inn. En ting er dette med asbest og røyking, det gir en veldig økt forekomst av vanlig lungekreft. Og så er det de som har jobbet på Falconbridge (Glencore). De har jo vært eksponert for nikkel,  sier Lærum.

 

Forebygging

Antall røykere i Norge har gått kraftig ned over de siste 40 år (s. 5), mye takket være godt forebyggingsarbeid, både lokalt og regionalt. Vi røyker altså mindre enn før, men som nevnt, er latenstiden så lang, at tallet over nye lungekrefttilfeller ikke vil gå ned med det første, hverken på landsbasis og i Agder-fylkene.

Ja, vi synes tallene er oppsiktsvekkende, sier rådgiver innen folkehelse hos Vest-Agder Fylkeskommune Oddmund Frøystein. Videre forklarer han at Fylkeskommunen ikke ser konkret på de krefttilfellene som påvises i Vest-Agder.

- En må skille mellom helse og folkehelse. Vi jobber mye mot de positive påvirkningsfaktorene som støy og forurensing. Vi har blant annet ansvar for samferdsel, dette går i å påvirke planer og samferdselsregulering for å redusere forurensingsbiten. Vi jobber mer på et overordnet nivå, og med forebygging, sier han.

[img135653_4RM]

- Vi kan drive holdningsskapende arbeid i forhold til risikofaktorer for kreft. Der kan vi virkelig gjøre noe. Dette kan være røykeforebygging, forebygge inaktivitet og kosthold og ernæring, påvirke kommuner og Universitetet i Agder, forklarer Frøystein.

Også Heidi Rolke påpeker at Agder har en viktig jobb å gjøre når det kommer til dette med forebygging, og mener at å fortsette med å forebygge hos de unge kan være veien videre.

- Det trengs gode og friske forbilder, noen som de unge kan se opp til. Ved å ha en fortsatt rettet oppmerksomhet på faren ved røyk, vil en over tid kunne hindre at unge begynner å røyke.

Nå i høst har Vest-Agder Fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder og Vestfold ute en spørreundersøkelse som har til hensikt å avdekke sosiale ulikheter i helse. Med seg på laget har de Folkehelseinstituttet og TNS Gallup. En del av undersøkelsen går på kartlegging av langvarig sykdom og røykevaner. Datainnsamlingen skal være avsluttet første uke i januar 2016.

Hva er så grunnen?

Det er liten tvil om at røyking i stor grad bidrar til den dystre plasseringen Vest-Agder har blant landets fylker.

- På lungekreft regner man med at det er cirka 30000 leveår tapt i Norge per år. Det er nokså mye. Det er like mye som tarmkreft, brystkreft og prostatakreft til sammen, forklarer Lærum.

Han forklarer at det kun er en liten del av lungekreften som går på genetikk.

- De er jo egentlig i hovedsak en selvpåført ting. Nå vet man jo hvor farlig det er, det gjorde man ikke før. Røyken er jo så skadelig. det som er problemet med den er at det er så lang latens tid. At det går så lang tid før man blir syk. Da blir det vanskelig for mange å forholde seg til det, avslutter overlege Lærum på Sørlandets Sykehus.

 

 

#folkehelseinstituttetVis flere

#KreftregisteretVis flere

#LungekreftVis flere